NIEUW Door het bezoeken van deze site aanvaardt u het gebruik van cookies die het mogelijk maken advertenties op maat aan te bieden, bezoek statistieken bij te houden en het delen van informatie op sociale media te vergemakkelijken. Voor meer informatie en voor de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te schakelen, klik hier

Sluiten

OK

OKCancel

Thank you

Close

VOORWAARDEN HUIDDIAGNOSE

Conform de van toepassing zijnde privacywetgevingen, wordt u bij deze geïnformeerd dat de persoonlijke gegevens, waaronder uw uiterlijke kenmerken, die zijn verzameld middels dit formulier digitaal worden opgeslagen en uitsluitend door Vichy (en hun technische toeleveranciers) zullen worden verwerkt voor uw registratie en/of uw gebruik van de Applicatie.

U heeft op elk moment recht op toegang tot, correctie van, bezwaar tegen en schrapping van de gegevens die op u betrekking hebben, door een e-mail te sturen waaruit uw identiteit blijkt aan info@vichy.nl.

Toegang van de eindgebruiker en gebruik van het hulpmiddel "Diagnose voor een Ideale Huid"

Deze Applicatie is ontwikkeld en wordt beheerd door COSMÉTIQUE ACTIVE INTERNATIONAL voor het merk VICHY, creatief werk dat wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht. Om deze Applicatie te gebruiken, gaat de Gebruiker volledig akkoord met de hier genoemde Voorwaarden.

1. Definities

Hiertoe:

betekent “VICHY” of “wij” of “ons/onze” de eigenaar van het Platform zoals bepaald in de gebruiksvoorwaarden van het Platform.

betekent “Applicatie” de “Diagnose voor een Ideale Huid” , een virtueel diagnostisch hulpmiddel dat wordt aangeboden op het Platform.

betekent “Content van de Applicatie” de onderdelen en inhoud die aangeboden worden met en/of binnen de Applicatie (metname, maar zonder beperking, de cosmetische producten die te maken hebben met de content, en de software code).

betekent “Licentie” de toestemming die is verleend aan de gebruiker overeenkomstig de onderhavige Voorwaarden.

betekent “Platform” de VICHY-platforms (zoals websites, toepassing voor smartphones en/of tablets, etc.) waarop de Applicatie beschikbaar is.

betekent “Resultaat” de Gebruikersinhoud zoals die aangepast en/of verwerkt is door of in verband met de Applicatie.

betekent “Gebruiker” of “u” ieder persoon boven de 18 die de Applicatie en/of de Content van de Applicatie op het Platform gebruikt en/of opent.

“Content van de Gebruiker” betekent de oorspronkelijke foto en/of content die u uploadt en/of gebruikt met de Applicatie.

2. Licentie en Doel

De Applicatie, de Content van de Applicatie en het Resultaat worden beschikbaar gesteld aan de Gebruiker onder de volgende voorwaarden: Wij verlenen de Gebruiker een persoonlijk, gratis, niet toewijsbaar, niet exclusief en niet overdraagbaar recht om de Applicatie, de Content van de Applicatie en het Resultaat te gebruiken met als enige doel om te proberen u een simulatie van uw perfecte huid te bieden op basis van de Content van de Gebruiker, voor persoonlijk, niet-commercieel privégebruik van de Gebruiker en om afhankelijk van dat resultaat u onze cosmetische producten en een aantal dagelijkse tips aan te bevelen om u te helpen om dit resultaat te bereiken (het “Doel”).

U erkent en accepteert dat ander gebruik van de Applicatie, de Content van de Applicatie en/of het Resultaat dan strikt overeenkomstig het Doel en zoals uitdrukkelijk is toegestaan in deze Licentie, schade kan berokkenen aan ons en/of onze licentiegevers en/of andere rechthebbenden en in een dergelijk geval zult alleen u verantwoordelijk worden gehouden voor zulk onrechtmatig gebruik van de Applicatie, de Content van de Applicatie en/of het Resultaat. 

De Gebruiker accepteert dat hij/zij geen enkel recht heeft verkregen, van welke aard dan ook, anders dan die welke is verleend uit hoofde van de voorwaarden van deze Licentie.

Deze Licentie gaat in bij gebruik van de Applicatie door de Gebruiker (of, indien van toepassing, wanneer de Gebruiker klikt op de knop “Akkoord” (of vergelijkbaar) die Gebruiker moet aanklikken voordat hij/zij toegang krijgt tot de Applicatie) en blijft van kracht tot de Licentie door ons beëindigd wordt. Wij mogen, op elk moment, de Licentie en uw toegang tot de gehele of een deel van de Applicatie beëindigen, zonder vooraankondiging. Wij mogen ook op elk moment naar eigen goeddunken een deel of alle diensten van de Applicatie veranderen of stopzetten, of deze Voorwaarden (waaronder de Licentie) veranderen.

3. Gebruik van de Applicatie

Om toegang te krijgen tot de Applicatie en deze te gebruiken, kunt u gevraagd worden om (i) een gebruikersformulier in te vullen, en/of (ii) te klikken op de knop “Akkoord” (of vergelijkbaar) om de onderhavige Voorwaarden te accepteren.

a. Content van de Gebruiker en Resultaat

U mag alleen Content en/of Resultaat gebruiken en/of uploaden die geschikt is voor de Applicatie. U mag geen Gebruikers Content en/of Resultaat gebruiken (i) die schadelijk, bedreigend, treiterend, beledigend, illegaal, lasterlijk, ongeautoriseerd, grof, smadelijk, lasterlijk, boosaardig, vulgair, haatdragend, obsceen of frauduleus, vals of misleidend zijn, (ii) die iemand afbeeldt die hiervoor geen toestemming heeft gegeven; (iii) die de privacy of beeld- en publiciteitsrechten van anderen schaadt; of (iv)die het eigendom of de eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten schendt (waaronder auteurs- en handelsmerkrechten) van anderen.

Alleen u bent verantwoordelijk voor de Resultaten die u creëert met deze Applicatie die geheel uw keus en exclusieve verantwoordelijkheid zijn voor claims van derden met betrekking tot het gebruik van de Resultaten.

U verklaart en garandeert ons hierbij  (i) dat u beschikt over alle noodzakelijke rechten en/of toestemmingen voor het gebruik en/of het uploaden van de Content van de Gebruiker en/of het Resultaat (ii) dat alle informatie en/of Gebruikers Content en/of Resultaat die u post of voorlegt om te posten, correct zijn en niet misleidend zijn.

b. Licentie voor Gebruikers Content en Resultaat

U verleent ons hierbij een recht zonder royalties dat wereldwijd, perpetueel, onherroepelijk, niet exclusief en sublicentieerbaar is en geeft toestemming om de Gebruikers Content en/of het Resultaat te gebruiken, te bewerken, te kopiëren, aan te passen, te downloaden, te verspreiden, te bewerken en afgeleide werken ervan te maken en/of dergelijke Gebruikers Content en/of Resultaat en enige verandering of afgeleiden daarvan te tonen.

c. Gebruik van aangeboden modellen en content

De Applicatie kan bepaalde Applicatie-Content voor u toegankelijk maken (vooral maar niet beperkt tot, en content die betrekking heeft op onze cosmetisch producten en/of merken). U erkent en accepteert dat dergelijke Applicatie-Content onderhevig is aan intellectueel eigendomsrecht en/of beeldrechten en/of andere eigendomsrechten en deze worden uitsluitend beschikbaar gesteld binnen de reikwijdte van de Licentie en in overeenstemming met het Doel. Daarom is elke gehele of gedeeltelijke reproductie en/of afbeelding van deze Applicatie-Content, of van een van de items die deze bevat, op welk medium dan ook, met een ander doel dan uitdrukkelijk hier in deze Voorwaarden beschreven, uitdrukkelijk verboden.

4. Persoonlijke Gegevens

We kunnen vragen om persoonlijke gegevens betreffende de Gebruiker met als enige doel de administratieve verwerking van uw registratie en/of uw gebruik van de Applicatie. Dergelijke persoonlijke gegevens (waaronder ook uw foto of enige andere Gebruikers-Content die u kunt verschaffen) zullen automatisch verwerkt worden.

U erkent en accepteert dat uw persoonlijke gegevens (waaronder uw foto) buiten de Europese Unie  terecht kunnen komen bij derden als contractanten en dienstverleners die met ons samenwerken om diensten te leveren met betrekking tot de Applicatie en/of Resultaat.

Overeenkomstig de van toepassingen zijnde wet met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, heeft u het recht op toegang tot, correctie van, bezwaar tegen en schrapping van de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt dit recht op elk moment uitoefenen door ons een e-mail te sturen met een bewijs van uw identiteit naar het volgende adres: info@vichy.nl.

Wij handhaven de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de Gebruiker zijn gestuurd binnen het raamwerk van het gebruik van de Applicatie.

5. Beperking van aansprakelijkheid

U erkent en accepteert dat u op de hoogte bent gesteld dat de Applicatie, de Applicatie-Content en/of het Resultaat is verschaft “als zodanig” en u erkent met name dat:
- Het Gebruik van de Applicatie geheel voor eigen risico is;
- Wij en/of onze licentiehouders  geen enkele garantie geven voor onder andere, maar niet beperkt tot, verborgen gebreken, conformiteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel en garanderen niet dat de Applicatie, de Applicatie-Content en/of het Resultaat (i) voldoet aan de eisen van de gebruiker of zijn/haar computeromgeving of zijn/haar internet/telecommunicatieverbinding; (ii) efficiënt, accuraat, ononderbroken, veilig, foutloos, zonder kans op fouten of beschikbaar is; (iii) vrij is van computervirussen, computerwormen, Trojaanse paarden of anderszins besmettende of destructieve eigenschappen, en geen materiaal bevat dat sommige personen kunnen beschouwen als aanstootgevend, geschikt voor elk doel; (iv) dat het Resultaat bevredigend zal zijn voor u en/of voldoet aan uw eisen wanneer u het product werkelijk koopt en/of realistisch zal zijn.

6. Van toepassing zijnde wet en toekenning van jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden voor de Applicatie vallen onder Nederlands recht.

Enig geschil betreffende de geldigheid, interpretatie en/of nakoming van deze gebruiksvoorwaarden valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Amsterdam.