NIEUW Door het bezoeken van deze site aanvaardt u het gebruik van cookies die het mogelijk maken advertenties op maat aan te bieden, bezoek statistieken bij te houden en het delen van informatie op sociale media te vergemakkelijken. Voor meer informatie en voor de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te schakelen, klik hier

Sluiten

 • research
 • Points de vente
 • newsletter
 • my skin

JURIDISCHE INFORMATIE

De vennootschap L’ORÉAL NEDERLAND, een Naamloze Vennootschap, met maatschappelijke zetel te Scorpius 1, 2132 LR Hoofddorp, Nederland, en met intracommunautair BTW-nummer NL001131679B02, handelend namens haar afdeling en haar merk VICHY, heet u van harte welkom op haar website www.vichy.nl om u meer te vertellen over de producten van VICHY.

De vennootschap L’ORÉAL NEDERLAND heeft de vennootschap APOTAMOX uitgekozen om haar verkoopwebsite www.vichy.nl te bouwen en te beheren (hierna te noemen: «de Website»).

Aangezien de Website meer in het bijzonder bestemd is voor bezoekers uit Europa, hechten wij eraan u te verzekeren dat wij ons verbinden om de grondbeginselen inzake vertrouwelijkheid, loyaliteit en veiligheid bij het behandelen van persoonlijke gegevens naar Europees recht, na te leven.

Het bezoeken van en surfen op de website betekent dat u als internetgebruiker zonder voorbehoud de volgende bijzonderheden aanvaardt.

1. TOEGANG TOT DE WEBSITE+

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze Website dient u meerderjarig te zijn en een geldig e-mailadres te hebben. Indien u minderjarig bent, is voorafgaande toestemming van uw ouders nodig. U kan worden gevraagd om op een formulier verplichte velden in te vullen, die als zodanig zijn aangeduid met een sterretje. In dat geval dient u die velden in te vullen voordat u op de Website komt. Er zal geen rekening gehouden worden met foutieve of onvolledige inschrijvingen.

U erkent dat de gegevens die u aan ons doorgeeft en die worden opgeslagen in onze informatiesystemen juist zijn en als bewijs dienen voor uw identiteit. Wij danken u om eventuele wijzigingen in die gegevens over te maken. Voor toegang tot de Website en/of bepaalde rubrieken ervan kan het nodig zijn om gebruik te maken van persoonlijke toegangscodes. In dat geval dient u passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat die codes geheim blijven. U kan ze natuurlijk ten allen tijde wijzigen. Echter, het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de Website en/of bepaalde rubrieken kan gelimiteerd worden ter voorkoming van frauduleus gebruik van die codes. Wij verzoeken u om ons te informeren van elk frauduleus gebruik waarvan u mogelijk kennis van zou krijgen.

In geval van niet-nakoming van de regels omschreven in deze Gebruiksvoorwaarden behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot de Website te schorsen. In dat geval zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk informeren.

Ook al doen wij al het mogelijke om de Website ten allen tijde toegankelijk te houden, toch kunnen wij u niet onder alle omstandigheden toegang garanderen. Immers, de toegang tot de Website kan worden onderbroken, onder meer voor onderhoud, updates, of om allerlei andere redenen die buiten onze wil vallen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor elke schade die zou voortvloeien uit de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot (een deel van) deze Website.

2. INTELLECTUELE EIGENDOM+

De Website en elk der onderdelen waaruit deze bestaat (zoals merken, afbeeldingen, teksten, videobeelden, etc.) zijn beschermd als intellectuele eigendom. De ontwikkeling van deze Website heeft belangrijke investeringen gevergd, alsmede gezamenlijke inspanningen van onze mensen. Om die reden, en tenzij expliciet anders aangegeven in dit schrijven, verlenen wij u uitsluitend het recht om de Website te raadplegen voor uw strikt persoonlijk privégebruik. Alle vormen van gebruik, reproductie of weergave van de Website of van de onderdelen waaruit deze bestaat, geheel of gedeeltelijk, ongeacht op welke drager, voor andere doeleinden, en zeker commerciële, zijn verboden. Bij wijze van uitzondering kunnen wij u expliciet machtigen tot het reproduceren en/of weergeven van de Website, geheel of gedeeltelijk, op bepaalde dragers. Alle dergelijke verzoeken tot toestemming dienen voorafgaand aan ons te worden voorgelegd. Om contact met ons op te nemen, klik op contact.

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE+

Allereerst maken wij u erop attent dat het gebruik van de Website veronderstelt dat u over de materiële deskundigheid en tevens over de hardware en software beschikt die nodig is voor het gebruik van internet. Verder herinneren wij u eraan dat internet de veiligheid, beschikbaarheid en de integriteit van gegevenstransmissies niet kan garanderen, en dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten, nalatigheden, weglatingen, vertragingen, gebreken (met name veroorzaakt door virussen) van de communicatielijnen, van de computerapparatuur en de software waarop wij geen enkele controle hebben, noch in geval van ongeoorloofd gebruik of van aantasting van de eventuele content die u op deze Website zou kunnen plaatsen.

a. Algemene verplichtingen van de Gebruiker Wij verdedigen waarden als tolerantie en respect voor anderen. Om die reden kan deze Website niet worden gebruikt als platform voor het verspreiden van denkbeelden die getuigen van racisme, geweld, vreemdelingenhaat, vijandigheid, schunnigheid of onwettig gedrag.

Bij gebruik van deze Website dient u zich te onthouden van:

 • het verspreiden van content die schadelijk, beledigend, verboden of kwaadwillig is, die schade toebrengt aan het privéleven of aan het recht op afbeelding, die aanzet tot geweld, rassenhaat of etnische haat;
 • de Website te gebruiken voor het bedrijven van politiek, propagande of bekeringsijver;
 • het publiceren van reclame- of promotieboodschappen;
 • de Chatroom van haar doel afwenden, onder meer door de Website te gebruiken als datingsite;
 • informatie of content te verspreiden die de gevoeligheid van de allerjongsten kan krenken;
 • illegale activiteiten te verrichten, die onder meer schade zou toebrengen aan de houders van eigendomsrechten van software, merken, foto’s, afbeeldingen, teksten, videobeelden, etc.

Wij herinneren u eraan dat u zelf de houder dient te zijn van alle rechten en/of vergunningen betreffende de eventuele content die u op deze Website wilt publiceren. Uit dien hoofde raden wij u aan om geen content te publiceren (met name foto’s) die elementen toont van recente architectuur, van reclame of zelfs van kleding waarop het merk zichtbaar zou kunnen zijn (emblemen, logo’s, etc.). Tenslotte wijzen wij u erop dat content (met name foto’s en videobeelden) waarop minderjarigen worden afgebeeld niet toegelaten is op deze Website.

Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde content te kunnen verwijderen die in strijd zou zijn met deze algemene verplichtingen van de gebruiker.

b. Bijzondere bepaling betreffende bepaalde rubrieken

Verschillende rubrieken staan u ter beschikking op deze Website: Downloadbare Content, Online toepassingen, Gebruikerscontent, Chatroom, etc. (de «Rubriek(en)»).

(i) Downloadbare Content

Wij kunnen u content op deze Website ter beschikking stellen die u mag downloaden (de «Downloadbare Content»). Door het downloaden of bij het gebruik van die Downloadbare Content verbindt u zich ertoe deze te gebruiken conform deze Gebruiksvoorwaarden.

Wij verlenen u, uitsluitend voor uw persoonlijk privégebruik, kosteloos en voor de wettelijke beschermingstermijn van het auteursrecht, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van de Downloadbare Content. Elke reproductie, weergave, wijziging of verspreiding van de Downloadbare Content dient expliciet door ons te worden toegestaan. Alle dergelijke verzoeken tot autorisatie dienen voorafgaand aan ons te worden voorgelegd. Om contact met ons op te nemen, klik op contact.

(ii) Online Toepassingen

Wij kunnen u op deze Website online toepassingen ter beschikking stellen («Online Toepassing»). Wij verlenen u, uitsluitend voor uw persoonlijk privégebruik, kosteloos en voor de duur van de toegang tot de Online Applicatie, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op gebruik van deze Online Toepassing. U verbindt zich ertoe de Aanvraag Online niet te wijzigen, aan te passen, reproduceren, corrigeren, of te verspreiden, noch enig merkteken of eigendomsinscriptie die voorkomt op de Online Toepassing en/of op alle desbetreffende gegevensdragers.

Wij nodigen u uit om ons attent te maken op alle eventuele onjuistheden betreffende de Online Toepassing via contact. Wij zullen dan ons uiterste best doen om die eventuele onjuistheden zo snel mogelijk te verhelpen.

(iii) Gebruikerscontent

Wij kunnen op deze Website een ruimte ter beschikking te stellen bestemd voor content van de gebruikers, zoals bijvoorbeeld teksten, foto’s, videobeelden, etc. (de «Gebruikerscontent»).

Door het publiceren van Gebruikerscontent op de Website, verleent u ons hiermee een kosteloze, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve en wereldwijde licentie op het gebruik, kopiëren, wijzigen, aanpassen, wijzigen, verspreiden, vertalen, creëren van afgeleide werken, het integreren in andere werken en het verspreiden van die Gebruikerscontent (geheel of gedeeltelijk) op alle media (daaronder begrepen, zonder beperking, deze Website).

De Gebruikerscontent die u op deze Website publiceert is uw keuze en uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Wij herinneren u er echter aan dat die Gebruikerscontent niet in strijd mag zijn met geldende wetgeving, met de goede zeden en geen schade mag toebrengen aan de rechten van anderen. Uit dien hoofde behouden wij ons het recht voor om ten allen tijde elke Gebruikerscontent te verwijderen die kennelijk onwettig en/of in strijd met de goede zeden is, en/of schade toebrengt aan de rechten van anderen.

Wij nodigen u uit om ons attent te maken op alle Gebruikerscontent die naar uw mening in strijd is met geldende wetgeving en/of de goede zeden en/of de principes uiteengezet in dit schrijven en/of schade toebrengt aan de rechten van anderen, door te klikken op contact.

(iv) Chatroom

Wij kunnen op deze Website een ruimte ter beschikking te stellen die u toelaat om te communiceren met andere gebruikers (de «Chatroom»).

De Chatroom dient te worden gebruikt in overeenstemming met de geldende wetgeving, de goede zeden, de principes uiteengezet in dit schrijven, en met eerbied voor de rechten van anderen.

Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor elke communicatie gepubliceerd door de gebruikers op onze Chatroom et we behouden ons het recht voor om elke communicatie weg te halen of te verwijderen die wij beschouwen als strijdig met de toepasselijke wetgeving, de goede zeden, de principes hier uiteengezet, die de rechten van anderen zou schenden of wansmakelijk zou zijn.

Wij nodigen u uit om ons attent te maken op alle communicatie die naar uw mening in strijd is met geldende wetgeving en/of de goede zeden en/of de hier uiteengezette principes en/of schade toebrengt aan de rechten van anderen, door te klikken op contact.

4. INFORMATIE VERMELD OP DE WEBSITE+

a. Algemene bepalingen

Wij doen al het mogelijke om u te voorzien van juiste en actuele informatie. Echter, door het feit dat het versturen van gegevens en informatie op internet afhankelijk is van een relatieve technische betrouwbaarheid, kunnen wij u geen garantie bieden voor de juistheid van alle informatie op deze Website.

Verder maken wij u erop attent dat er sprake kan zijn van onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op deze Website, met name als gevolg van inbraak door derden. Wij nodigen u uit om onjuistheden of onvolledigheden aan ons door te geven via contact.

Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor de vergissingen of nalatigheden in de informatie beschikbaar op deze Site.

Wij wijzen eveneens elke aansprakelijkheid af voor de schade die zou voortvloeien of ook maar enigszins in verband zou staan met het gebruik van onze Website, met informatie voorgesteld op de Website, Toepassingen gebruikt of ter beschikking gesteld via de Site en/of elke mogelijke rubriek van deze Site.

b. Informatie over de producten en diensten

Tenzij anders vermeld, vormen de producten en diensten die u op deze Website worden getoond geen verkoopaanbod, maar een algemene voorstelling van het assortiment van producten en diensten die wij verspreiden in het land waarin deze Website wordt verspreid.

c. Adviezen en diagnostische instrumenten

Adviezen die worden verstrekt op deze Website en/of diagnostische instrumenten die eventueel ter beschikking staan, zijn eenvoudige simulaties bestemd voor het verkrijgen van adviezen op cosmetologisch gebied.

De hieruit voortvloeiende informatie bestaat uit strikt indicatieve gegevens en kan op geen enkele wijze een medische diagnose of een klinische consultatie vervangen, noch kan het in de plaats treden van een medische behandeling.

Dientengevolge kunnen wij u geen volstrekte voldoening garanderen betreffende de adviezen die resulteren uit het gebruik van die instrumenten en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik dat u daarvan zou kunnen maken.

Indien u aanvullende informatie wenst of in geval van twijfel, raden wij u aan om uw arts te raadplegen en/of contact met ons op te nemen door te klikken op contact.

d. Hyperlinks

De hyperlinks aangebracht op deze Website kunnen u verder leiden naar websites uitgegeven door derden waarvan wij de content niet beheersen. Bijgevolg, en aangezien de hyperlinks uitsluitend op deze Website zijn geplaatst om het surfen op internet te faciliteren, zal het raadplegen van websites van derden uw keuze zijn en onder uw exclusieve verantwoordelijkheid vallen.

Voor het overige zal u ons een toestemming moeten verzoeken door te klikken op contact, indien u hyperlinks wilt maken naar deze Website.

e. Cookies

Voor meer informatie over “cookies”, klik hier

5. GEGEVENS MET EEN PERSOONLIJK KARAKTER+

Wij kunnen persoonlijke gegevens over u te verzamelen, met name als u (i) zich inschrijft voor een dienst, (ii) een Downloadbare Content downloadt, (iii) gebruik maakt van een rubriek en/of een diagnostisch instrument, (iv) zich inschrijft voor een spel/wedstrijd, (v) ons een e-mail stuurt, (vi) reageert op een onderzoekspeiling of studie.

Deze gegevens met persoonlijk karakter zullen het voorwerp uitmaken van een geautomatiseerde verwerking, uitsluitend bestemd voor VICHY, en kunnen worden gebruikt op de volgende wijze:

 • Statistische onderzoeken: wij compileren en bestuderen uw gegevens om uw profiel vast te kunnen stellen en onze diensten beter te kunnen aanpassen aan uw behoeften. Die statistische onderzoeken zijn strikt vertrouwelijk;
 • van de klantrelatie: indien u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens bewaard en gebruikt om een antwoord te geven op uw verzoek en te zorgen voor opvolging;
 • Levering van diensten: het versturen van nieuwsbrieven, toegang tot bepaalde adviezen, etc.
 • Verder, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven door het desbetreffende hokje aan te vinken, kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan onze partners doorgeven die er gebruik van kunnen maken teneinde u informatie te sturen (per e-mail of ander communicatiemiddel) over hun producten en / of diensten.

Krachtens de Wetgeving op de bescherming van de Privacy, beschikt u over een recht op toegang, weigering, rectificatie en van verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt dat recht ten allen tijde uitoefenen door een e-mail te sturen, vergezeld van een fotokopie van uw identiteitskaart of van uw paspoort, via contact.

6. WIJZIGING VAN DE WEBSITE EN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN+

Wij kunnen de content en de informatie op deze Website wijzigen, evenals deze Gebruiksvoorwaarden, onder meer om te voldoen aan alle nieuwe wetgeving en/of reglementering en/of om de Website te verbeteren. Elke wijziging zal worden verwerkt in deze Gebruiksvoorwaarden.

7. HOSTING+

Deze site wordt gehost door Microsoft France, een SAS (vereenvoudigde naamloze vennootschap naar Frans recht) met een maatschappelijk kapitaal van 4.240.000 EUR en maatschappelijke zetel 39 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 327 733 184.

8. MIJN VICHY EXPRESS 24/7+

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingenArtikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

De ondernemer is de apotheker bij wie de bestelling is geplaatst. De naam van de apotheker gelinkt aan de bestelling zijn in de persoonlijke bestelhistorie te vinden bij de desbetreffende bestelling en de gegevens van deze apotheek in de bestelbevestiging of via www.mijnvichyexpress.nl/select-pharmacy.Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: Neem contact op met uw apotheker, de gegevens staan in uw bestelbevestiging. Vul hier de gegevens van de apotheker in

[ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.